ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

1. TARAFLAR

1.1. SATICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı    : OBNT Sustainable Tesktil ve Ticaret Limited Şirketi   

Adres                         : Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı No:3C1-160 Çankaya/Ankara                    

Mersis                       : 0632110914100001 

Telefon                       :                      

Faks                           :                      

E-posta adresi            :

1.2. ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı    :

Teslimat Adresi         :          

Telefon                       :          

Faks                           :          

E-posta adresi            :

2. TANIMLAR

İşbu Form’un uygulanmasında ve yorumlanmasında tamamı ya da ilk harfi büyük harfle yahut tamamı küçük harfle yazılması fark etmeksizin aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

ALICI                       : Bir Mal veya Hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

Bakanlık                   : Ticaret Bakanlığı’nı,

Form                          : İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu

Hizmet                       : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Kanun                       : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unu,

Platform                    : www.voiterra.com alan adlı internet sitesini,

SATICI                     : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden OBNT Sustainable Tesktil ve Ticaret Limited Şirketi’ni,

Sipariş Veren            : Bir Mal veya Hizmeti Platform üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

Sözleşme                    : SATICI ve ALICI arasında akdedilen Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Taraflar                     : SATICI ve ALICI’yı,

Ürün/Ürünler           : SATICI’nın cinsi, türü, miktarı ve satış bedeli 4. maddede belirtilen ürünlerini,

Yönetmelik               : 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni.

3. FORMUN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Form, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Form’un konusu, ALICI ile SATICI arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne ilişkin, tüketicilerin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. İşbu Form’un Taraflar’ı işbu bilgilendirme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

4. FORM KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1. Malın/Ürünün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, markası, rengi, adedi, vb.) SATICI’ya ait Platform’da yer almaktadır.

4.2. Platform’da yer alan fiyatlar satış fiyatıdır ve güncelleme yapılana ve/veya değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak yer edinen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3. Ürün görsellerinde görünen kıyafetler ışık, manken, ortama vb. değişkenlere göre farklılık gösterebilir.. 

4.4. Form ve/veya Sözleşme konusu Ürün/Ürünlerin tüm vergiler dâhil satış fiyatına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyatı

Ara Toplam (KDV Dahil)

Kargo Tutarı

-

 

 

Toplam

 

Platform’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen alışverişlerde hak kazanılan toplam indirim tutarı, kargo bedeli ve taksit farkı tutarı birlikte yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

Teslimat Adresi         :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi             :

(Fatura sipariş teslimatı sırasında sipariş ile birlikte teslim edilecektir.)

Sipariş Tarihi              :

Teslim Şekli               :

Ödeme Şekli              :

4.5. Aksi kararlaştırılmamışsa, Ürünün veya Ürünlerin teslimatına ilişkin kargo ücreti, diğer her türlü vergi, resim, harç ve ilgili ek ücretler ALICI tarafından ödenecektir. SATICI, Platform’da teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. İşbu ücretlerin önceden hesaplanamaması halinde ALICI tarafından ek masraflar ödenebilecektir.

5. ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

Kargo Hariç Toplam

Ürün Bedeli                :          

Kargo Ücreti              :          

Taksit Farkı                :          

Toplam Sipariş

Bedeli                         :          

Sipariş Tarihi              :          

Ödeme Şekli ve Planı:

Teslim Şartları :

Teslim Alacak Kişi    :

Teslim Şartları Ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

6. CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, işbu Form ve/veya Sözleşme konusu Ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde m.1.1’deki iletişim kanalları vasıtasıyla SATICI’ya bildirimde bulunulması ve Ürünün işbu Form’un 7. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması gerekmektedir. Cayma hakkının kullanılabileceği Ürünlerde ise kullanım, mutat kullanım sınırlarını aşmamalıdır.

6.2. Cayma hakkına ilişkin sürenin hesabında tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda,

a) ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICI’nın veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

6.3. ALICI iade edeceği Mal/Hizmeti işbu Form’da belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi ile SATICI’ya gönderdiği sürece, kargo bedeli SATICI’ya aittir. İade için ALICI’nın bulunduğu yerde SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi şubesi bulunmaması halinde ALICI Ürünü herhangi bir kargo şirketiyle gönderebilecektir, bu halde kargo bedeli SATICI’ya aittir. ALICI’nın iade edeceği malı, Form’da belirtilen SATICI’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan SATICI sorumlu değildir.

6.4. Cayma hakkının kullanılması halinde,

a) ALICI veya 3. kişiye teslim edilen Ürünün faturası,

b) İade formu,

c) İade edilecek Ürün/Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

6.5. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 14 (on dört) günlük süre içerisinde varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm bedeli ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanılmasından itibaren ALICI’nın da bahse konu Ürünü 10 (on) günlük süre içerisinde malı SATICI ya da SATICI’nın yetkilendirmiş olduğu kişiye iade etmesi gerekmektedir.

6.6. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği “Cayma Hakkının İstisnaları" başlıklı 15. madde hükümleri uyarınca ALICI aşağıda belirtilen sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI kontrolünde olmayan Mal veya Hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

İşbu fıkra uyarınca SATICI’ya ait www.voiterra.com sitesi üzerinden yapılacak kıyafet satışlarında ALICI, cayma hakkını kullanamayacaktır.

Ürünlerde ezilme, yırtılma, parçalanma vb. gibi istenmeyen bir durum görüldüğü zaman, Ürün ambalajı tamamen açılmadan ve kargonun geldiği gün Ürün fotoğrafının çekilerek SATICI’ya iletilmesi ve sorunun yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka Ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

h) Elektronik ortamda anında ifa edilen Hizmetler ile ALICI’ya anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

ı) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan Hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

8. GENEL HÜKÜMLER

8.1. ALICI, Platform’da işbu Form konusu Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. İşbu Form ve/veya Sözleşme konusu her bir Ürün, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir Ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak yasal süresi içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından teslim edilir. SATICI sattığı Ürünü anlaşmalı kargo firması aracılığı ile ALICI’ya göndermekte ve teslim ettirmektedir. Kargo firmasının ALICI’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde ALICI’nın Ürün’ü kargo firmasının SATICI tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. Bu süre içerisinde teslimatın yerine getirilmemesi durumunda ALICI, Sözleşme'yi feshedebilir. Bu halde para iadesine ilişkin olarak, işbu Form’un 8.10. maddesinin a ve b fıkrası hükümleri uygulanır.

8.3. Ürünlerin, teslimatı anında ALICI’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda, kargo firması ile temas kurarak Ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğundadır.. ALICI’nın veya teslim edilecek üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI'nın Ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

8.4. Sözleşme konusu Ürün, ALICI’dan başka bir kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin ve/veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu değildir.

8.5. ALICI tarafından, Sözleşme konusu Ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka/finans kuruluşunca iptal edilmesi halinde, SATICI’nın teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul ve beyan eder. ALICI, herhangi bir nedenle banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelerde SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.6. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 5/1-n ve 5/1-o maddelerinde; “Plastik torbalar, 1/1/2019 tarihinden itibaren mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminin imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilemez. Çok hafif plastik torbalar, bu uygulamadan muaftır. Plastik torbalara uygulanacak taban ücret, her yıl piyasa koşulları ve ilgili sektör temsilcilerinden oluşan Ambalaj Komisyonunun önerisi dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir ve takip eden yıl boyunca geçerliliğini korur, bu plastik torbalar için Bakanlıkça belirlenen fiyat tarifesinin altında ücret uygulanamaz.” hükmü amirdir. Bu doğrultuda ALICI, siparişinin içeriğine göre kullanılacak olan poşet miktarının toplam tutarının kendisinden tahsil edileceğini kabul ve taahhüt eder.

8.7. ALICI, Sözleşme konusu Mal/Hizmeti teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal/Hizmeti teslim almayacaktır. Teslim alınan Mal/Hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir. Teslimden sonra Mal/Hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

8.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusuru olmaksızın yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI teslim edilen Ürünü teslimat tarihinden itibaren 3 (üç) gün içinde SATICI'ya göndermekle yükümlüdür. Bu durumda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.  

8.9. Sipariş Veren, vermiş olduğu siparişini iptal etmek isterse SATICI’ya ait Platform üzerinden SATICI ile iletişime geçerek verilen siparişi iptal edebilecektir. İptal edilen siparişler SATICI’ya ait Platform tarafından onaylandıktan sonra SATICI tarafından para iadesi yapılacaktır. Sipariş iptal işlemi yapılabilmesi için siparişin kargoya çıkmamış olması gerekmektedir. Para iadesine ilişkin usul 8.10. madde a ve b fıkrasında belirtilmiştir.

8.10. Sipariş konusu Mal ya da Hizmet ediminin yerine getirilmesi imkansızlaşmışsa, SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bu durumu bildirmelidir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilemez. Bu durumda;

a) SATICI’nın varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade etmesi zorunludur. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade işlemi, ALICI’nın kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesabına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

b) Kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşecektir:

ALICI Ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya Ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil Taraflar’ın mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesabına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri örtüşmez ise her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

8.11. SATICI, Sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir. ALICI’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

8.12. ALICI, talep ve şikayetlerini işbu Sözleşme’de belirtilen SATICI’nın iletişim bilgilerine veya SATICI’ya ait www.voiterra.com üzerinden ulaştırabilir. Şikayetin iletilmesi halinde SATICI tarafından sorunun çözülmesi için mümkün olan destek sağlanır.

9. ÖZEL HÜKÜMLER

9.1. SATICI, ALICI için herhangi bir zamanda dilediği koşullarda belirlenmek üzere çeşitli kampanyalar düzenleyebilecektir. ALICI’nın herhangi bir sebeple satın aldığı Ürünleri iade etmesi halinde SATICI tarafından düzenlenen kampanya koşullarının herhangi bir sebeple sağlanamaması halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı/fayda iptal edilir. SATICI’nın Platform’da duyurduğu kampanyaları dilediği zaman durdurma, güncelleme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. ALICI, Platform’a verdiği kişisel ve sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

10.2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri olarak tanımlanabilecek bilgiler; sipariş almak, Ürün ve Hizmetleri sunmak, Ürün ve Hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- siparişler, Ürünler ve Hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan Mesafeli Satış Sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI adına yerine getirilmesini sağlamak için SATICI, SATICI iştirakleri ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve işlenebilir.

10.3. ALICI’ya, yasal mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün ve Hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için SATICI tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişim yapılabilir.

10.4. ALICI tarafından Platform’da girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler SATICI tarafından sağlanır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

11. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; diğer üçüncü sahışlara ait olanlar hariç; tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları SATICI’ya aittir.

12. MÜCBİR SEBEPLER

SATICI, ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya SATICI’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") nedeni ile Form ve/veya Sözleşme konusu Ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Form ve/veya Sözleşme konusu Ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Siparişin iptalinde, para iadesine ilişkin olarak 8.10. madde a ve b fıkrasında öngörülen usul uygulanır.

13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Form’dan ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Bakanlık tarafından ilan edilen üst limite kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici İlçe/İl Hakem Heyetleri, üst limiti aşan uyuşmazlıklarda ise öncesinde zorunlu arabuluculuğa başvurulmak suretiyle Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu Form, Taraflarca okunarak, işlem tarihinde, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.


Üyelere özel indirim ve fırsatlardan yararlanmak için üye olmayı unutmayın!

visamaestromastercard